98.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12V-10A

110.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12V-15A

150.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12V-20A

185.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12V-30A

210.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12V-40A

450.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12v-5A

100.000 
130.000 
230.000